F1 Tăng 1 tháng
F2a,F2b Tăng 2 tháng mỗi diện
F3 tăng 3 tháng
F4 tăng 2 tháng
Dự đoán vẫn là dự đoán thôi.Mong visa các diện tăng nhanh để mọi người được niềm vui