BẢNG TÍNH TUỔI CSPA

Điền thông tin vào khung trống theo hướng dẫn để tính tuổi CSPA.
Ghi trong khung theo định dạng Tháng/Ngày/Năm

Ngày ưu tiên hồ sơ bảo lãnh I-130: (Priority date) Ngày Sở di trú chấp thuận I-130: (Approval date) Ngày sinh của đứa trẻ: (Child's DOB) Ngày Visa đáo hạn: Tuỳ chọn nếu muốn (optional) (Date visa became available) Bấm vào khung để tính tuổi Dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất : (Date child turned 21 - CSPA) Kết quả tuổi CSPA:
Published:
27/3/17
Page views:
4,851

Chia sẻ trang này