[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2005756004*

Thảo luận trong 'VISA F4' bắt đầu bởi huynhlang, 8/9/15.

 1. huynhlang

  huynhlang Thành viên mới

  Xin ACE giúp.
  Mình có nhận giấy báo có số Case number HCM2005756004
  Vì hoàn cảnh gia đình nên mình không làm hồ sơ tiếp.
  Giờ mình muốn mở lại hồ sơ thì tôi phải làm gì?
  Xin giúp đỡ.
  Xin chân thành cảm ơn!
   
 2. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Qua kiểm tra thì thấy hồ sơ bạn hiện tại vẫn còn ở NVC.

  Bạn vào lấy mẫu thư gửi NVC, để hỏi về trường hợp hồ sơ của mình.

  Hướng dẫn cách điền đơn, và gửi email cho NVC.
  http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=21666

  Bạn chọn câu này.
  17/. My case has entered Termination. What can I do?
  Hồ sơ của tôi bị ngưng giải quyết (bị hủy). Tôi có thể làm gì?
   
 3. huynhlang

  huynhlang Thành viên mới

  Mình đã làm theo hướng dẫn đã 3 tuần nhưng chưa thấy trả lời.
  Xin hỏi thời gian trả lời là bao lâu?
   
 4. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Nếu bạn đã gửi email với các thông tin thật đầy đủ và chính xác, thì chờ khoảng từ 6 - 8 tuần lễ mới có thư trả lời.
   
 5. huynhlang

  huynhlang Thành viên mới

  Cho mình hỏi?
  Hồ sơ bảo lãnh của mình gồm 4 anh chị em.
  Hiện tại 3 người chị vừa đi được 1 tháng.
  Giờ nếu mình mở lại hồ sơ có được không và có nhanh không?
  Xinh cảm ơn!
   
 6. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Nếu mở lại hồ sơ bảo lãnh mới, thì coi như bạn phải làm lại từ đầu. Thời gian chờ đợi của diện visa F4 là phải chờ khoảng từ 12 - 13 năm.
  Bạn đã gửi email cho NVC rồi, thì cố gắng chờ xem họ trả lời bạn như thế nào. Hoặc bạn nhờ Người bảo lãnh gọi trực tiếp cho NVC, để hỏi về tình trạng hồ sơ của gia đình sẽ nhanh hơn.
   
 7. huynhlang

  huynhlang Thành viên mới

  Xin giúp đỡ!
  Mình đã làm theo hướng dẫn gửi mail cho NVC nhưng đã hơn 9 tuần chưa thấy trả lời.
  Cho mình hỏi còn cách nào khác nữa không?
  Xin chân thành cảm ơn!
   
 8. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Bạn nhờ Người bảo lãnh gọi điện thoại cho NVC để hỏi sẽ nhanh hơn.
   
 9. huynhlang

  huynhlang Thành viên mới

  Xin giúp đỡ gấp!
  Mình đã nhận được thư từ NVC như sau:

  Dear Sir/Madam:

  The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2005756004 filed by NHEN VAN LANG on behalf of CHOT VAN LANG.

  To continue processing your immigrant visa case, you will need to designate an agent. Please complete Form DS-261 (Online Choice of Address and Agent). We will send instructions for paying the immigrant visa application fee after processing your DS-261. We will send all future correspondence to the agent you selected.

  If the principal applicant is under the age of sixteen, the principal applicant's parent or guardian may sign the form.

  Please complete and submit Form DS-261 at http://ceac.state.gov.

  For more information regarding the immigrant visa application fee, or for answers to frequently asked questions, visit http://nvc.state.gov for English or http://nvc.state.gov/espanol for Spanish.

  IMPORTANT:
  Do not let more than one year pass without contacting the NVC concerning this visa petition. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with the NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

  Case Number: HCM2005756004
  Petitioner's Name: LANG, NHEN VAN
  Principal Applicant's Name: LANG,CHOT VAN
  Preference Category: F4
  Your Priority Date: 03May2002
  Foreign State Chargeability: VIETNAM
  Invoice ID Number: xxxxxxxx (Không nên post thông tin này lên diễn đàn).
  U.S. CONSULATE GENERAL
  4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1
  HO CHI MINH CITY
  VIETNAM

  Cambria

  National Visa Center
  Written Inquiry Unit
  FCi Federal, Support Contractor

  nvc.state.gov/ask

  This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

  Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

  For information and frequently asked questions in English, please visit:
  http://nvc.state.gov
  For information in Spanish, please visit:
  http://nvc.state.gov/espanol
  Giờ mình phải làm gì?
  Xin chân thành cảm ơn!
   
 10. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

   
 11. huynhlang

  huynhlang Thành viên mới

  Xin hướng dẫn điền mẫu đơn DS-261 online.
  Xin cảm ơn!
   
 12. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

 13. huynhlang

  huynhlang Thành viên mới

  Xin giúp đỡ!
  Em thực hiện điền mẫu đơn DS-261 nhưng phần điạ chỉ không cho dùng dấu ( / ) giờ em phải làm gì ?
  Điạ chỉ của em là 4/13
  Xin cảm ơn!
   
 14. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thay vì dùng dấu " / " không được, thì bạn có thể thay bằng dấu " - ".
   
 15. huynhlang

  huynhlang Thành viên mới

  Ðề: Hồ sơ F4 - HCM2005756004

  Xin giúp đỡ!
  Chị mình vừa có VISA thời hạn 1 tháng
  Vì chuyện gia đình nên không đi được
  Giờ mình xin gia hạn thêm 1 tháng có được không
  Nếu được, có phải khám sức khoẻ lại không và hồ sơ làm như thế nào?
  Xin hướng dẫn dùm.
  Chân thành cảm ơn!
   
 16. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thường thì visa có thời hạn trong vòng 6 tháng, sao chị bạn lại có 1 tháng vậy? Muốn gia hạn visa thêm thời gian, thì cần liên hệ với LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM để hỏi xem có được hay không? và cần phải làm những thủ tục gì?
   
 17. Asm

  Asm Giám đốc nhà máy pháo

  Trường hợp này kg được nhé, vì kg chỉ visa mà còn ảnh hưởng đến hs khám sức khỏe của người được bảo lãnh . Visa 6 tháng nhưng ảnh cũng ác lắm 6 tháng nhưng tính từ ngày LSQ VN tiếp nhận hs lằng nhằng bổ sung giấy tờ .v.v thì lúc nhận visa thường chỉ cỏn 2~3 tháng thôi.
   
 18. huynhlang

  huynhlang Thành viên mới

  Xin ACE giúp đỡ gấp !
  Mình đã phỏng vấn rồi, gi v mìnhbị vướng hồ sơ đảng.
  Xinh ACE hướng dẫn gấp!
  Dear/Kinhgui: L A N G , V A N C H O T ; D I N H , N G O C H A N C A S E # : H C M 2 0 0 5 7 5 6 0 0 4
  * * * V u i long cung cap cac thong tin sau day bang cac giay to ban chinh co ky ten ve vai trd thanh vien dang C o n g san cua quy vj: L U U Y : T A T C A C A C B A N T U C J N G T R I N H P H A I D U Q C V I E T B A N G
  T I E N G A N H .
  (1) Ngay gia nh(ip Dang C o n g san
  (2) Cap bac/chiic vu
  (3) Mire dp tham gia (so lugng cac cupc hop thuong xuyen tham du)
  (4) L y do gia nhap Dang C o n g san
  (5) Ngay cudi thpt su tham gia Dang Cong san
  (6) Quyet dinh tir bo Dang Cpng san (neu co)
  (7) Bang chirng cho phep ra khoi Dang C p n g san
  (8) H p va ten. ngay thang nam sinh. va loai thj thuc?
  (9) Q u y vj da rung den quoc gia nao khac (ngoai Vi?t Nam/qudc gia quy vj c u ngy, sinh song) trong vdng_ 15 nam qua hay khong? Neu co, vui long cung cap chi tiet ciia moi chuyen di bao gom nhung noi da den.
  ngay thang nam den-di, thoi gian luu tru bao lau, va quy vj da su dung ngudn tien tii dau de chi tra cho moi chuyen di do.
  (10) Q u y v i da bao g i a su dung mpt hp chieu khac vai hp chieu dugc lict ke trong don xin thi thuc ciia quy vi khong? Neu co, vui long cung cap so hp chieu va noi cap hp chieu do.
  (11) V u i long cung cap hp ten day du va ngay thang nam sinh ciia tat ca anh chj cm ciia quy vi (bao gom anh chj c m rupt ciing cha nip, ciing cha khac mp hoyc ciing mp khac cha, anh chi cm nudi), kc ca nguoi con
  song I mac da mat.
  (12) V u i long cung cap hp ten day du va ngay thang nSm sinh ciia tat ca cac con cai ciia quy vj ke ca con con song ho3c da mat.
  (13) V u i long cung cap hp ten day du va ngay thang nam sinh ciia vg/chdng hipn tai ho^c da tirng la vg/chdng trudc day ciia quy v i , ke ca nhung nguoi da tiing song chung nhu vp chdng vdi quy vj nhung khong
  co giay ket hdn, con song ho£c da mat.
  (14) V u i long cung cap tat ca cac dja chi quy vj da tirng c u ngy, sinh song trong vong 15 nam qua, neu quy vj da khong lipt kc day d i i trong dan x i n thj thuc ciia quy vj (bao g6m so nha, ten duong, phudng xa,
  quan huyen, tinh/thanh ph6, quoc gia va ma buu dipn). X i n luu y, quy vj cung phai cung cap thai gian quy vj c u ngu tai moi dia chi tuong irng.
  (15) V u i long cung cap utt ca cac so dien thoai quy vi tirng sir dung trong vong 5 nam qua, bao gom so dipn thoai chinh, phu. so dipn thoai c o quan, dicn thoai nha va dien thoai di dpng.
  (16) V u i long cung cap tit ca cac dja chi thu dip" tu (email) quy vj tirng sir dung trong vong 5 nam qua, bao gom cac dia chi thu dipn tir chinh, phu, dung cho ca nhan, diing cho cong vipc, co quan, va dting 6
  truong hpc ciia quy vj.
  (17) V u i long cung cap tat ca cac ten dang nhap ma quy vj tirng sir dung trong vong 5 nam qua tren bat ky trang dipn tii hogc phan mem ling dung nao de tao l?p, luu tru ho(ic chia se thong tin ciia quy vj (nhu cac
  hinh anh, doan phim, nhung dong suy nghi hay trang thai, v.v...) va x e m do nhu la hd so thong tin ca nhan ma quy vj mudn chia se v d i cong dong.
  (18) V u i long cung cap day dii ten cac cong ty/ccr quan/chii sir dung lao dpng va thoi gian quy vj lam vipc cho tirng noi trong vong 15 nam qua, neu quy vj da khong lipt ke day dii trong don xin thj thuc ciia quy vj.
  V u i long lipt kc ca dja chi , so dipn thoai ciia tirng cong ty/ca quan/chii sir dung lao dpng cung nhu chirc vy va mo ta cong vipc ciia quy vj.

  Xin chân thành cảm ơn !
   
 19. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Bạn post nội dung trên không có dấu gì cả? vì thế không đọc được, thì làm sao BĐH tư vấn, hướng dẫn giúp bạn được đây.
   
 20. huynhlang

  huynhlang Thành viên mới

  Em xin post lại bằng tiếng Anh vậy, do file PDF sao mình chép hoài mà không có dấu.
  Đại khái Lãnh Sự Quán yêu cầu vợ em trả lời 18 câu hỏi bên dưới.
  Có một sốcâu em không biết phải trả lời làm sao cho đúng. em copy hoài mà nó không có dấu
  Xin ACE giúp đỡ gấp dùm
  Xin chân thành cảm ơn!

  D I N H , N G O C H A N
  - Please provide the following information regarding your membership in the Communist party in an original and signed statement: N O T E : A L L S T A T E M E N T S M U S T B E I N E N G L I S H .
  (1) Date o f entrance in the Communist Party
  (2) Rank
  (3) Level o f involvement {number o f meetings routinely attended)
  (4) Reason for joining the Communist Party
  (5) Last date o f active participation in the Communist Party
  (6) Renouncement letter (if applicable)
  (7) Proof o f release from the Communist Party
  (8) Surname, given name, D O B , and visa type?
  (9) Have you travelled to any other country (other than your country o f residence) in the last 15 years? If so, please provide details for each trip, including locations visited, date visited, source o f hinds, and length
  o f stay.
  (10) Have you ever held a passport other than the passport listed in your visa application? If yes, please provide the passport number and country o f issuance.
  (11) Please provide the full name(s) (surname and given name) and date o f birth o f any sibling (full, half, step, adopted), living or deceased.
  (12) Please provide the full name(s) (surname and given name) and date o f birth o f any child (minor or adult), living or deceased.
  (13) Please provide the full namc(s) (surname and given name) and date o f birth o f any current or previous spouse or civil/domestic partner, living or deceased.
  (14) Please provide all addresses where y o u have lived during the last 15 years, i f not already provided in your application (address, city, state/province, postal code, country). Please ensure that you provide the
  dates you resided at each address.
  (15) Please provide all phone numbers you have used in the last five years, including primary, secondary, work, home, and mobile numbers.
  (16) Please provide all email addresses y o u have used in the last live years, including primary, secondary, work, personal, and educational addresses.
  (17) Please provide your unique user name for any websites or applications you have used to create or share content (photos, videos, status updates, etc.) as part o f a public profile with the last five years.
  (18) Please provide the name and dates o f employment for all employers in the last fifteen years, i f not already provided in your application. Please include the address and telephone number o f each employer and
  your job title and job description.
   

Chia sẻ trang này